Maligne Canyon

j j j

Jasper, Canada

 

j j j

Bow Lake, Banff National Park

j j j

Moraine Lake, Banff National Park

j j j